Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων


Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

• Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
• Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
• Η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της πρώτης προκήρυξης του Σχεδίου ανέρχεται στα €4.500.000.

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Οδηγού Σχεδίου, τον Κατάλογο των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών και το Υπόδειγμα Αίτησης, που επισυνάπτονται. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις/ προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που ετοιμάζεται για την υποβολή των αιτήσεων, κατά την χρονική περίοδο υποβολής που θα καθορίζεται στην σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (ΠρΥΠ) και η οποία θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο στις προσεχείς εβδομάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με τον Ανδρέα Κωμοδρόμο στο  99792037 / 26 935 999 / info@ackomodromos.com